Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Loat out Caisson 34 Tons, for McDermott – 07/2013 - Hợp đồng số: 05/07/2013 DXP-ECC

CONTRACT No. :         PO: 05/07/2013 DXP-ECC
SCOPE WORK :  Load out Caisson 34 Tons, for McDermott – 07/2013 Yew choon Marine Barge with following specications: - Length: 58,2m - Breadth: 18,3m - GRT: 1003 GT
CUSTOMER:   Benline/ ALPHA ECC

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top