Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng tại Cảng Đông Xuyên phục vụ loadout hàng hóa : Jackets grillage boxes & extensions xuống tàu Yamatai (Heavy Load Carrier) - Dự án BLADT CFXD JACKETS

Hợp đồng số : DXP-Q-105-2021
Phạm vi công việc : Cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng tại Cảng Đông Xuyên phục vụ loadout hàng hóa : Jackets grillage boxes & extensions xuống tàu Yamatai (Heavy Load Carrier) - Dự án BLADT CFXD JACKETS
Khách hàng : Công ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Miền Nam (AECC) 

 

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top