Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng, tính toán ballast, mooring phục vụ hạ thuỷ cấu kiện Piling Template nặng 1,500T và chế tạo, gia công, lắp đặt gối đỡ hàng; chằng buộc hàng trên sà lan

Hợp đồng số : 002-2024/KD-HDDV/DXP-TNSMC

Phạm vi công việc

: DXP cung cấp các dịch vụ:

- Cơ sở hạ tầng bến cảng, tính toán ballast, mooring phục vụ việc hạ thuỷ cấu kiện Piling Template nặng 1,500T tại Cảng Đông Xuyên

- Cung cấp dịch vụ chế tạo, gia công, lắp đặt gối đỡ hàng và chằng buộc cấu kiện trên sà lan

(Dự án: Hai Long Project - Taiwan)

Khách hàng : CSBC-DEME Wind Engineering Co., Ltd / Trung Nam SMC

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top