Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp dịch vụ đại lý, cung cấp tàu lai và dịch vụ cầu cảng phục vụ Sà lan TIPM NO.514001 (LOA=141 M) tại Cảng Đông Xuyên

Hợp đồng số : 011 - 2023/KD-HDDV/ALPHA-DXP và các Phụ lục 1,2,3,4,5

Phạm vi công việc

: - Cung cấp dịch vụ làm đại lý, cung cấp tàu lai và dịch vụ cầu cảng phục vụ Sà lan TIPM NO.514001 (23,000 DWT) với chiều dài 141M tại Cảng Đông Xuyên

Khách hàng : Alpha ECC

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top