Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Cung cấp dịch vụ vận chuyển, hạ thủy 4 cụm DUCT (tổng 660 tấn) từ Cảng Đông Xuyên đến Cảng PV Shipyard

Hợp đồng số : 004 - 2023/KD-HDDV/ALPHA-DXP

Phạm vi công việc

: - Cung cấp dịch vụ vận chuyển 04 cụm DUCT (tổng 660 tấn) từ bãi lưu ra cầu cảng Đông Xuyên và hạ thủy 01 kiện 266 tấn xuống sà lan

- Cung cấp sà lan vận chuyển hàng từ Cảng Đông Xuyên đến Cảng PV Shipyard
 
Khách hàng : Alpha ECC

 

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top