Điều độ: (+84) 966 840 088 - Mr.Huân / - Kinh Doanh: (+84) 962 609 966 - Mr.Phát
Danh mục
Dự án

Vận chuyển và hạ thủy 2 cấu kiện Dự án KNOC-BC - Hợp đồng số: 07/2012/HKT/DXPORT/VTT7

Hợp đồng số : 07/2012/HKT/DXPORT/VTT7
Phạm vi công việc : Vận chuyển và hạ thủy 2 cấu kiện.
Booster compressor : 23,0 m x 13,0m x 7,0m, trọng lượng 370 Tấn - Discharge cooler : 14,0m x 6,5m x 6,0m , 138 Tấn
Dự án : Booster Compressor
Khách hàng : ALPHA ECC/KNOC

Nhận xét của bạn

Dự án khác
Top